علی مرادی
تاریخ و محل تولد : 59/6/29
سمت : مربی
مدت قرارداد :