یوسف نقی پور
تاریخ و محل تولد : 68/06/01
سمت : تدارکات
مدت قرارداد : یک فصل