ساسان اسدی اسکندانی
تاریخ و محل تولد : 64/12/27
سمت : تدارکات
مدت قرارداد : یک فصل