آخرین تمرین قبل بازی سایپا

یازیکنان تیم فوتبال ماشین سازی تبریزآخرین تمرین قبل از بازی مقابل سایپا را زیر نظر رضا مهاجری برگزار کردند.