هادی رضائی
تاریخ و محل تولد :
سمت : سرمربی
مدت قرارداد :