مهدی رستمی
تاریخ و محل تولد : 53/09/16
سمت : مربی
مدت قرارداد :