وحید عزیزی
تاریخ و محل تولد : 72/01/04
سمت : تدارکات
مدت قرارداد :