سیروس برادران
تاریخ و محل تولد : 38/02/14
سمت : مربی
مدت قرارداد :