سعید صالح زاده
تاریخ و محل تولد : 43/01/08
سمت : سر مربی
مدت قرارداد :