توحید تدّین
تاریخ و محل تولد : 77/4/12
سمت : تدارکات
مدت قرارداد : فصل 98-97