داود زارع
تاریخ و محل تولد : 57/2/10
سمت : مربی
مدت قرارداد : فصل 98-97