علی اکبر چوپانی
تاریخ و محل تولد : 57/3/30
سمت : سرمربی
مدت قرارداد : فصل 98-97