رضا کشاور
تاریخ و محل تولد : 57/3/30
سمت : مدیر تیم
مدت قرارداد : فصل 98-97