امیر ولی نژاد
تاریخ و محل تولد : 60/2/15
سمت : تدارکات
مدت قرارداد : یک فصل 98-97