حسن قاهری
تاریخ و محل تولد : 39/12/1
سمت : پزشک
مدت قرارداد : یک فصل 98-97