مهدی اکبریان
تاریخ و محل تولد : 56/2/1
سمت : مربی
مدت قرارداد : یک فصل 98-97