رسول علیزاده
تاریخ و محل تولد : 58/6/14
سمت : مربی
مدت قرارداد : یک فصل 98-97