عباس محمدیان
تاریخ و محل تولد : 49/7/14
سمت : سرمربی
مدت قرارداد : یک فصل 98-97