ابراهیم پورمهدی
تاریخ و محل تولد : 33/7/27
سمت : مدیر تیم
مدت قرارداد : یک فصل 98-97