مهدی تدیون
تاریخ و محل تولد : 1363
سمت : تدارکات
مدت قرارداد : یک فصل 98-97