مهدی حاجب
تاریخ و محل تولد : 1340
سمت : مربی
مدت قرارداد : یک فصل 98-97