مهدی محمدپور
تاریخ و محل تولد : 64/1/5
سمت : مربی
مدت قرارداد : یک فصل 98-97