مرتضی قربانپور
تاریخ و محل تولد : 64-7-5
سمت : سرمربی
مدت قرارداد : یک فصل 98-97