سید احمد اکرامی
تاریخ و محل تولد : 1344
سمت : مدیر تیم
مدت قرارداد : یک فصل 98-97