داود فعال
تاریخ و محل تولد : 53/11/12
سمت : مربی دروازبانان
مدت قرارداد :