مهدی فرضعلی زاده
تاریخ و محل تولد : 49/01/01
سمت : تدارکات
مدت قرارداد :