نادر فرخی
تاریخ و محل تولد : 39/06/01
سمت : پزشکیار
مدت قرارداد :