رضا خان زاده
تاریخ و محل تولد : 57/11/27
سمت : مربی دروازه بانان
مدت قرارداد :