مرتضی قربانپور
تاریخ و محل تولد : 64/07/05
سمت : مربی
مدت قرارداد :