اسد گلزاری
تاریخ و محل تولد : 35/02/02
سمت : مدیر تیم
مدت قرارداد : یک فصل