بهزاد بشتایم
تاریخ و محل تولد : 64/09/08
سمت : آنالیزور
مدت قرارداد :