فیروز کریمی
تاریخ و محل تولد : 37/01/24
سمت : سرمربی
مدت قرارداد :