عباس آقایی چقوشی
تاریخ و محل تولد : 56/6/11
سمت : مربی
مدت قرارداد : یک فصل