غلامرضا سنگ فروش
تاریخ و محل تولد : 56/06/30
سمت : سرمربی
مدت قرارداد :