وحید درسخوان
تاریخ و محل تولد : 68/6/21
سمت : تدارکات
مدت قرارداد :