منوچهر صالحی فیروز
تاریخ و محل تولد : 37/6/8
سمت : سرمربی
مدت قرارداد :