علی اکبرزاده
تاریخ و محل تولد : 58/02/01
سمت : مدیر رسانه
مدت قرارداد : یک فصل