علی اکبرزاده
تاریخ و محل تولد : 58/05/01
سمت : مدیر رسانه
مدت قرارداد : یک فصل