کامران علیزاد صادقی

location-team

کامران علیزاد صادقی

  • پست مدیر اجرایی

  • مدت قرار داد یک فصل

  • تاریخ تولد --