مهدی قلیزاده
تاریخ و محل تولد : 1359/11/20
سمت : کادرفنی
مدت قرارداد : 12 ماه