رضا خان زاده
تاریخ و محل تولد : 1357/11/27
سمت : مربی دروازه بان
مدت قرارداد : 12 ماه