محمد فرید خطیبی
تاریخ و محل تولد : 1362/10/11
سمت : مربی
مدت قرارداد : 12 ماه