غلامرضا سنگفروش
تاریخ و محل تولد : 1356/6/30
سمت : سرمربی
مدت قرارداد : 12 ماه