احد پیروزخواه
تاریخ و محل تولد : 1342/11/10
سمت : سرپرست
مدت قرارداد : 12 ماه